瓒侀槼鍏夋?濂?涔濅節鏂囩珷缃慄/title><meta name="keywords" content="瓒侀槼鍏夋?濂?" /><meta name="description" content=""><link href="/static/style/newjj.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head><body><div class="header"><h2></h2><div class="headertop"><a href="/" title="涔濅節鏂囩珷缃?><span class="logo"></span></a><ul class="nav" id="nav"><li><a href='/' data-rel='index'>棣栭〉</a></li><li><a href='/wenzhang/' data-rel='wenzhang'>鏂囩珷</a></li><li><a href='/gushi/' data-rel='gushi'>鏁呬簨</a></li><li><a href='/sanwen/' data-rel='sanwen'>鏁f枃</a></li><li><a href='/shige/' data-rel='shige'>璇楁瓕</a></li><li><a href='/riji/' data-rel='riji'>鏃ヨ?</a></li><li><a href='/xiaoshuo/' data-rel='xiaoshuo'>灏忚?</a></li></ul><span class="navmore"><a href="javascript:void(0);"><img src="/static/images/navimg.png" alt="鏇村?绮惧僵" original="./img/navimg.png"></a></span><div class="navmorelist" style="left: 970px; top: 53px;"><ul class="navlist"><li><a href="/meiwen.html">缇庢枃娆h祻</a></li><li><a href="/haowenzhang.html">濂芥枃绔犻槄璇狐/a></li><li><a href="/zti/new/">鏈€鏂版枃绔燑/a></li><li><a href="/sitemap.html">缃戠珯瀵艰埅</a></li><li><a href="/fbsm.html">甯?繖涓?績</a></li></ul></div><div class="search"><form name="formsearch" action="http://so.whyatr.com/cse/search"><input name="q" type="text" class="searchinput" value=""><input type="hidden" name="s" value="9231593333035435223"><span class="searchbtn"><input name="" type="image" src="/static/images/searchbtn.png"></span></form></div><div class="t_login" id="top_login"><div class="loginfont"><ul><li><a href="/member/login.php" class="login">鐧诲綍</a></li><li><a href="/member/reg_new.php">娉ㄥ唽</a></li></ul></div></div></div><div class="headerdown"><ul class="tophot" style="padding-left:15px;"><li><a href="/jingdianmeiwen/">缁忓吀缇庢枃</a></li><li><a href="/qinggantiandi/">鎯呮劅澶╁湴</a></li><li><a href="/xinqingsuibi/">蹇冩儏闅忕瑪</a></li><li><a href="/love-lianai/">鐖辨儏缇庢枃</a></li><li><a href="/shanggan-log/">浼ゆ劅鏃ュ織</a></li><li><a href="/chenggonglizhi/">鍔卞織鏂囩珷</a></li><li><a href="/jingdianyulu/">缁忓吀璇?綍</a></li><li><a href="/46/">浼ゆ劅鏁呬簨</a></li><li><a href="/ganrengandong/">鎰熶汉鏁呬簨</a></li><li><a href="/zheliwenzhang/">浜虹敓鍝茬悊</a></li><li><a href="/liuxingfeizhuliu/">闈炰富娴佹枃绔燑/a></li><li><a href="/jingdianyuju/">缁忓吀璇?彞</a></li><li><a href="/fbsm.html">鍙戣〃鏂囩珷</a></li></ul></div></div><!--header end--><!-- /header --><div class="lm_index"><div class="lm_left"><div class="art_viewbox bd"><div class="place"><strong>褰撳墠浣嶇疆:</strong><a href='/'>棣栭〉</a> ><a href="/riji/">鏃ヨ?</a> > <a href="/xinqingriji/">蹇冩儏鏃ヨ?</a></div><div class="title"><h1>瓒侀槼鍏夋?濂键/h1></div><div class="info"><small>鏃堕棿:</small>2017-11-12<small>鏉ユ簮:</small><small>浣滆€匉</small><a href="/user/1190129.html"> 涓嶆瘨鏋変负濂充汉.</a><small>闃呰?:</small><small id="dj">100</small></div><div class="content"><p><p>銆€銆€涓€鐗囨櫞绌猴紝涓囬噷鏃犱簯锛岃蛋鍦ㄩ摵婊℃按娉ョ殑鍏?矾涓婏紝鐪嬬潃涓よ竟琚?煋榛勭殑鏍戝彾锛屽惉鐫€鑷?繁鍠滄?鐨勬瓕锛屼竴姝ヤ竴姝ョ殑鍓嶈?鐫€銆侟br/>銆€銆€<br/>銆€銆€鍋忕埍杩欐牱鐨勫ぉ姘旓紝涓嶅喎涓嶇儹锛岄槼鍏夋槑濯氾紝浜鸿嫢鑳戒竴澹板?姝よ埇缇庡ソ锛屾病閭d箞澶氶仐鎲撅紝閭d篃娌$畻鐧芥椿涓€鍦轰簡銆傚彲浜虹敓杩欐潯閬撹矾涓婃瀬鍏舵洸鎶橈紝瀹涜嫢鍏?樀璋滃浘锛岃?浜哄枩鏉ヨ?浜烘偛鍟婏紒<br/>銆€銆€<br/>銆€銆€鎴戠煡閬撲粬灏卞湪绂绘垜涓嶈繙鐨勫湴鏂癸紝閬楁喚鐨勬槸鎴戜笉鑳藉?鍘昏?浠栵紝鍥犱负姝ゅ埢鐨勬垜浠?凡鏃犱换浣曞叧绯伙紝鑻ュ啋鍐掑け澶辩殑鍘讳簡锛岃偗瀹氫細琚??涓烘槸鐤?簡鍚э紒浠栵紝鏄?垜鏈€鍠滄?鐨勶紝鏈€鎯崇敤蹇冩潵瀹堟姢鐨勶紝浠栨€绘槸甯︾粰鎴戜竴绉嶇?绉樻劅锛屼篃鍥犳?璁╂垜鎯虫斁涓嬩竴鍒囨潵杩介殢浠栥€傚彲鐜板疄鎬绘槸濡傛?锛屼粬鎬绘槸娉ㄦ剰涓嶅埌鎴戠殑瀛樺湪锛屽洜涓烘垜鏇剧粡宸茬粡閿欒繃涓€娆′簡锛屼絾鎴戝苟娌℃湁鎰熷埌鍚庢倲锛佹垜锛屽彧鏄?湁涓€浜涢仐鎲惧拰鏃犲?缃?簡銆備絾鎴戜粠涓嶄細鍥犱负鑷?繁鎵€鍋氱殑浜嬭€屽悗鎮旓紝鍥犱负鎴戣嚜鐭ヨ矾鏄?垜鑷?繁閫夌殑锛屽懡杩愭槸濡傛?瀹夋帓鎴戠殑锛屽嵆浣垮悗鎮斾簡涔熸病浠€涔堢敤锛屼笉鍚庢倲杩樺彲浠ヨ?鑷?繁灏戠偣鎰х枤蹇冦€侟br/>銆€銆€<br/>銆€銆€鏈?互涓烘垜浠?笉瑙侀潰鎴戝氨鍙?互鎶婁綘鏀句笅浜嗭紝鍙?垜娣辩煡鎴戦敊浜嗭紝姣忔?鎯充綘鐨勫績閮芥棤澶勫畨鏀撅紝鍙?兘浠庡悇澶勮?浣犵殑鐓х墖鏉ョ湅锛岀湅鐫€鐪嬬潃灏辨兂鍒颁簡鏃ф椂鍥炲繂锛岃繃鍘荤殑閮借繃鍘讳簡锛屼汉缁堝綊瑕佸線鍓嶈蛋鐨勩€傝繃鍘荤殑锛屾棤璁哄紑蹇冪殑銆佹偛浼ょ殑銆佺棝鑻︾殑浠ュ強鍚勭?浜斿懗澶规潅鐨勶紝閮借?浠栬繃鍘诲惂锛屽洜娌℃湁鏃堕棿鍊掓祦鐨勮?杈烇紝鍙?兘纭?潃澶寸毊寰€鍓嶈蛋鍘伙紝杩囧幓鐨勬兂澶氫簡澶寸柤锛屾斁涓嶄笅蹇冪柤锛岄偅浣曡嫤鎶婅嚜宸辨姌鑵剧殑鐙肩媹涓嶅牚鍛?紒姣忔瘡鎯冲埌杩囧幓鐨勭?绉嶏紝姣忔瘡鎯冲挰鐗欏垏榻跨殑鏃跺€欙紝鎴戦兘浼氬湪蹇冨簳榛樺康浜烘槸寰€鍓嶈蛋鐨勶紝杩囧幓鐨勯兘杩囧幓浜嗭紝灏卞綋鏄?暀璁?紝杩囧幓鐨勪竴鍒囬兘灏嗘槸浣犱汉鐢熻矾涓婄殑鍨?剼鐭筹紝鍙?湁鍚稿彇浜嗘暀璁?墠浼氭垚闀匡紒蹇冮噷渚块噴鐒朵簡銆侟br/>銆€銆€<br/>銆€銆€閭d簺浜?彈鐫€缇庡ソ鐖辨儏鐨勪汉鍎匡紝涓嶈?鍥犱负涓€鐐圭偣灏忎簨鎯呰€岄敊杩囦簡锛屽彧瑕佸枩娆?紝鍙??鐖卞氨鍘诲媷鏁㈢殑杩藉晩锛佽秮鐫€闃冲厜姝eソ锛岃秮鐫€寰??涓嶇嚗锛岃秮鐫€褰兼?杩樼埍鐫€锛屽幓瑙佷綘鎯宠?鐨勪汉鍚э紒<br/>銆€銆€<br/>銆€銆€</p></p></div><div class="art_tp"><div class="zan"><a class="artding" href="javascript:postDigg('good',420190);" title="鍠滄?灏辩偣璧?">璧?<font id='newdigg'>0</font>)</a></div><div class='art_share' style='float:right; width:350px; line-height:32px; height:32px;'><small style='float:left; line-height:32px; font-size:14px; font-weight:bold;'>鍒嗕韩鍒?</small><div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="鍒嗕韩鍒癚Q绌洪棿"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="鍒嗕韩鍒版柊娴?井鍗?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="鍒嗕韩鍒拌吘璁?井鍗?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="鍒嗕韩鍒颁汉浜虹綉"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="鍒嗕韩鍒板井淇?></a></div></div></div><div class="content_tj"><p>鐚滀綘鍠滄?</p><ul class="content_list"><li class="list_r1"><font color="#009933">銆愭帹銆慄/font><a href="/jjart/419084.html">瓒侀槼鍏夋?濂键/a></li></ul></div><div class="cmenu"><ul><li class="zzwj"><a href="/user/1190129.html"> 涓嶆瘨鏋変负濂充汉.鏂囬泦</a></li><li class="pinglun"><a href="/comments/420190.html">鍙戣〃/鏌ョ湅璇勮?</a></li><li class="hysc"><a href="/plus/stow.php?aid=420190">浼氬憳鏀惰棌</a></li><li class="tougao"><a href="/member/article_add.php">鎴戣?鎶曟悶</a></li></ul></div><div class="context"><ul><li>涓嬩竴绡囷細<a href="/jjart/419084.html">瓒侀槼鍏夋?濂键/a></li><li>涓婁竴绡囷細<a href="/jjart/419082.html">浠€涔堟墠鏄??鏈嶅姏锛燂紙寰?皬璇达級</a></li></ul></div><!-- /context --></div><div class="mt bd"><dl class="tbox"><dt><strong>鏈€鏂拌瘎璁裹/strong><span class="more"><a href="/comments/420190.html">鏌ョ湅鎵€鏈夎瘎璁裹/a></span></dt><dd><div class="mt_comment" id="comment"> 鍔犺浇涓?..... </div><!-- /dede_comment --></dd></dl></div><!-- /comment --><div class="mt1 bd"><dl class="tbox"><dt><strong>鍙戣〃璇勮?</strong></dt><dd><div class="art_comment_post"><form action="/plus/feedback.php?action=send" method="post" name="feedback"><input type="hidden" name="action" value="send" /><input type="hidden" name="comtype" value="comments"><input type="hidden" name="aid" value="420190" /><input type="hidden" name="isconfirm" value="yes" /><div class="dcmp-title"></div><!-- /dcmp-title --><div class="dcmp-content"><textarea cols="60" name="msg" rows="5" class="postarea"></textarea></div><!-- /dcmp-content --><div class="dcmp-post"><!--鏈?櫥闄?-><div class="userinfo" id="_ajax_feedback"> 鐢ㄦ埛鍚岤<input type="text" name="username" size="16" class="u-txt" /><a href="/member/index_do.php?fmdo=user&dopost=regnew" style="color:#FF0000;">锛堟柊娉ㄥ唽锛堻/a> 瀵嗙爜:<input name="pwd" type="password" size="16" class="u-txt" /><input name="notuser" type="checkbox" class="notuser" id="notuser" value="1">鍖垮悕 <button type="button" class="fb" onClick='javascript:if(document.feedback.msg.value!="") document.feedback.submit(); else alert("璇勮?鍐呭?涓嶈兘涓虹┖锛?);'>鍙戣〃璇勮?</button></div></div></form></div><!-- /dede_comment_post --></dd></dl></div><!-- /dede_comment_post --></div><div class="lm_right"><dl class="lm_dh bd"><h2 class="t_strong">鏍忕洰瀵艰埅</h2><ul class="dh_list"><li><a href="/qinggan-log/"><span>鎯呮劅鏃ュ織</span></a></li><li><a href="/qingganmeiwen/"><span>鎯呮劅鏃ヨ?</span></a></li><li><a href="/shanggan-log/"><span>浼ゆ劅鏃ュ織</span></a></li><li><a href="/xinqingriji/"><span>蹇冩儏鏃ヨ?</span></a></li><li><a href="/xinqingrizhi/"><span>蹇冩儏鏃ュ織</span></a></li><li><a href="/29/"><span>闈炰富娴佹棩蹇桙/span></a></li><li><a href="/network-log/"><span>缃戠粶鏃ュ織</span></a></li><li><a href="/aiqingriji/"><span>鐖辨儏鏃ヨ?</span></a></li><li><a href="/riji/shijianriji/"><span>瀹炶返鏃ヨ?</span></a></li></ul></dl><dl class="art_right bd"><dt class="r_dt"><h2 class="t_strong">鎺ㄨ崘闃呰?</h2></dt><ul><li class="list_r1"><a href="/jjart/410074.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?181鎴戣繖涓?槸鐖卞績楦¤泲鍝烖/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/404024.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?159韬?唤鍦颁綅涓庤タ寮忚偛鍎军/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/403862.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?157搴嗗厰鍏旈箯鍏斿厰鎵撴灦浜咟/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/386505.html">鏁h?</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/384526.html">鍗佹湀鍐嶈?锛屽崄涓€鏈堜綘濂斤紒</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/381799.html">鍚?瓕鏈夋劅--钁h礊鐨勩€婃ⅵ澶?櫄銆婞/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/381772.html">璋佽?璋佷竴鍦虹┖娆?紝璋佽?璋佷竴鐢熷績瀵扅/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/381539.html">鑷存垜鎬濆康鐨勪汉</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/381175.html">鏈変簺浜猴紝涓嶅€煎緱浣犳帍蹇冩帍鑲猴紒</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/380954.html">娌″績娌¤偤锛屾椿鐫€涓嶇疮</a></li></ul></dl><dl class="l_right bd"><dt class="r_dt"><h2 class="t_strong">鐑?棬闃呰?</h2></dt><ul><li class="list_r1"><a href="/jjart/415462.html">椋樼?</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/417259.html">璺?繃绉嬪ぉ锛岃矾杩囦綘</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/415806.html">涓嶄簭寰呮瘡涓€浠界儹鎯咃紝涓嶈?濂戒换浣曠殑鍐锋紶</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/418198.html">鐢熷懡锛屽洜鑺?姵鑰岀編涓键/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/414769.html">濡傛灉娉ㄥ畾瑕佷竴涓?汉璧?/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/416090.html">鎽掑純蹇т激锛岃?蹇?箰鍓嶈?</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/417598.html">鍋氫竴涓?唴蹇冩槑鏈楃殑浜裹/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/416467.html">鎴戝彲浠ユ姳浣犱竴涓嬪悧</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/417100.html">闈掓槬涓嶄粎鏄?竴娈垫椂鍏夛紝鏇存槸涓€绉嶄俊浠?/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/416146.html">鏃堕棿寰堣吹锛屼笉瑕佹氮璐更/a></li></ul></dl><dl class="l_right bd"><dt class="r_dt"><h2 class="t_strong">鏈€鏂板彂甯傸/h2></dt><ul><li class="list_r1"><a href="/jjart/421429.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?308瀛╁瓙鑷?繁鐫¤?鐨勪簤璁裹/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421395.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?307灏忎節鍜屽?濠嗚翰鐚?尗</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421363.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?306鎵嬫満鍋氫綔涓氭槸浼ゅ?</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421358.html">鏃фⅵ</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421318.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?305鍜冲椊涓?繋鏉ョ?涔濅釜鏈圏/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421297.html">鍒嗘墜鍚庡?浣曟尳鍥炲墠鐢峰弸锛烖/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421268.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?304闆ㄧ偣涓?殑涓??鑺侟/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421133.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?303灏忎節鎶借?娌℃湁鍝?/a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421090.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?302鍚戝?濡堝憡澶栧﹩鐨勭姸</a></li><li class="list_r1"><a href="/jjart/421025.html">銆婂簡鍏斿厰鏃ヨ?銆?301灏忎節鏁存暣鍝?簡涓€澶淈/a></li></ul></dl></div></div><div class="footer"><div class="foot"><p class="powered"> 鎻愪緵濂芥枃绔犵編鏂?缁忓吀鏃ュ織鏂囩珷,鏃ヨ?闅忕瑪,缇庢枃鏁呬簨,璇楁瓕鏁f枃鍦ㄧ嚎闃呰?娆h祻!<br> Copyright © 2008-2015.<a href="http://www.whyatr.com">涔濅節鏂囩珷缃 www.whyatr.com</a>銆€鐗堟潈鎵€鏈 </p><!-- /powered --><span style="display:none"></span></div></div></body></html>